Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司

01 SEP 2022

Founded in 2009, Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. is a biopharmaceutical and pre-clinical research services company.

百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司於2009年成立,是一家生物製藥及臨床前研究服務公司。